Turneringsreglement - Hinna Park Cup

Cupen spilles etter FIFAs og NFFs reglementer med unntak av de endringer som fremgår av turneringsreglementet.

Klassene J12, og G12 spilles etter Norges Fotballforbunds spilleregler for barnefotball.

Jury: Det vil bli oppnevnt en jury bestående av 4 medlemmer i turneringen: 1 fra arrangøren og 3 fra deltakende klubber. Juryleder er Eirik Langvann. Alle avgjørelser fattet av juryen er endelige og kan ikke ankes.

Turneringsreglementet er delt opp i 3 kapitler:

KAPITTEL 1: Kampr eglement / Aldersklasser

Gutter og Jenter 12. Spilleren skal ikke være fylt 12 år, ved årets begynnelse.

Gutter og Jenter 13: Spilleren skal ikke være fylt 13 år ved årets begynnelse.

Spilletid 2 x 18 minutter

Størrelse mål: 7er.

Størrelse ball: 4er

Banehalvdel: Lagene stiller på den banehalvdel som dommeren bestemmer.

Drakter: Bortelaget skal skifte drakter ved draktlikhet. Overtrekksvester kan lånes av arrangøren.

Dommere: Klubbdommere fra arrangørklubb + eksterne klubb/kretsdommere.

L injevakt: De kamper hvor det ikke oppnevnes dommertrio, pl ikter lagene å stille linjevakt.

Spillernes utstyr: Samtlige spillere skal bruke leggskinner/leggbeskyttere.

Lagledelsen har ansvar for at spillernes utstyr er i orden ved kampstart. Ma nglende bruk av leggskinner er ikke protestgrunnlag.

Frammøte: Alle lag plikter å stille ferdig skiftet ved den bane hvor deres kamp spilles senest 10 min før kampen skal begynne. Lag som ikke møter til fastsatt kamptid, uten særlig grunn, taper kampen på ”walk over”.

Spilleplan, værforbehold og flytting av kamper; Kampene skal i utgangspunktet spilles på kunstgressbaner på Hinna Stadion, Knudamyrå eller i Jåttåvågen på Vikings anlegg.

Alle finaler skal spilles på kunst gressbanen på SR-Bank Arena.

Lagene plikter selv å holde seg orientert om endringer i spilleplanen.

Alle klubber må på forhånd ha oppnevnt en kontaktperson som til enhver tid kan mot ta beskjed om endringene.

Dersom vær - og baneforhold ikke tillater planlagt bruk av spillebanene, forbeholder arrangøren seg retten til å endre spillesystem og spilleplan, eventuelt foreta en fullstendig avlysning av turneringen.

Kampavvikling

I 12årsklassene arrangeres kamper puljevis. Alle lag får i utgangspunktet minimum 3 kamper. Ingen resultater eller sluttspill

I 13årsklassene vil Innledende kamper bli avviklet etter seriesystem.

1. og 2. plass går til A-sluttspill. 3. og 4, til B-sluttspill.

Lag som ikke møter til kamp uten særlig grunn, taper kampen og retten til å delta i sluttspillet. Resultatet settes til 0 -0. Dersom særlige grunner taler for det, jfr. NFFs kampreglement, kan det lag som ikke møter til kamp utelukkes og lagets resultater annulleres. Det er juryen som til enhver tid avgjør hva som er særlig grunn.

Rekkefølgen i hver pulje blir avgjort ved:

1. Poengberegning (3 poeng for seier, 1 poeng for uavgjort, 0 poeng for tap)

2. Målforskjell (ved likhet går laget med flest scorede mål vide re)

3. Innbyrdes oppgjør

4. Datasystemet foretar trekning

NB! Det gjøres spesielt oppmerksom på at i klasser med ulikt antall lag i puljene, så vil kampene mot det dårligste laget i puljer med flest lag bli strøket før tabellutregning

Uavgjort resultat etter or dinær tid i sluttspillet: skal kampresultatet avgjøres på straffespark i alle sluttspillklassene.

Antall kamper: Alle 12årslag får minimum 3 kamper hver. 13årsklassene får minimum 4 kamper.

Sammenslåing av klasser: Arrangøren forbeholder seg retten til å slå sammen - eller avlyse klasser ved for få påmeldinger.

KAPITTEL 2: Konkurranse - og sanksjonsreglement

Protester og tidsfrist: Eventuelle protester skal leveres skriftlig til arenaens sekretariat senest 30 min. etter at kampen er ferdigspilt.

Varsling: Ved enhver protest på forhold under kampen skal dommeren underrettes før dommeren forlater banen eller banens område.

Protest på alder: Ved eventuelle protester på alder må det protesterende lag selv utpeke den eller de spillere det protesteres på. Generell protest på hele laget godtas ikke.

Protestgebyr: Når protesten leveres skal det betales et gebyr på 500 kroner. Gebyret tilba kebetales dersom protesten imøtekommes. Juryens avgjørelse er endelig.

Rødt kort NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjelder med nødvendige tilpasninger og følgende tillegg: Karantene: Det er opp til juryen å fastsette sanksjon etter en utvisni ng. Straffen fastsettes i samsvar med retningslinjer fra Norges Fotballforbunds styre. Avgjørelsen fra juryen er endelig. Dersom spilleren har begått en forseelse som innebærer utelukkelse fra 2 eller flere kamper, vil spilleren/klubben få skriftlig varsel .

Forklaringsrett: Utviste spillere har rett til å gi juryen skriftlig forklaring i forbindelse med utvisning. Slik forklaring skal være juryen/sekretariatet i hende senest 2 timer etter kampslutt.

En kamps karantene: Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører 1 kamps karantene, skal spilleren sone i neste kamp. Hvis utvisningen gis i siste kamp i turneringen, slipper spilleren karantene.

Flere kampers karantene: Dersom spiller blir utvist på grunn av en overtredelse som etter Forbundsstyrets retningslinjer medfører mer enn 1 kamps karantene skal samtlige kamper sones i turneringen. De kamper som ikke kan sones i turneringen overføres til førstkommende obligatoriske kamper. Turneringsjuryen sk al informere den krets klubben tilhører om karantene som ikke er sonet i turneringen umiddelbart etter at laget er ute av turneringen.

Gult kort: NFFs reglement for advarsler og utvisninger gjel der med nødvendige tilpasninger:

Karantene 13 - 1 6 år: NFF har vedtatt at det skal innføres tidsbestemte utvisninger som erstatning for gule kort i ungdomsfotball i aldersklassene 13 1 6 år. De forseelser som er gjenstand for gult kort skal erstattes av 5 minutters utvisning. Ifølge NFF gjelder dette også i cuper me d kortere spilletid enn i vanlig seriespill. Dommer viser gult kort (som tidligere) Spiller skal forlate banen i 5 minutter og tiden regnes fra spillet gjenopptas. Etter 5 minutter kan spilleren komme inn på banen igjen. Det trenger ikke å være stopp i s pillet, men spilleren må få klarsignal fra dommeren.

Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort. Spilleren kommer ikke inn igjen, og lag et spiller med en mindre resten av kampen.

Ved mer enn 2 tidsbestemte utvisninger samtidi g utsettes soningen av den tredje til den første er ferdig. Maks 2 «utvisninger» samtidig. Dette vil også gjelde om det er gitt direkte rødt kort, da vil det kun sones for en utvisning ad gangen.

Om målvakten skal ut i 5 minutter, må laget sette annen s piller (draktskifte) i mål. Ordinær målvakt kan kun returnere ved stopp i spillet. Alle tidsbestemte utvisninger er sonet ferdig ved kampslutt.

Spillere som soner en tidsbegrenset utvisning ved kampslutt, er godkjent deltaker ved en straffesparkkonkurrans e .

Lagleders ansvar: Utvist spillers lagleder er ansvarlig tidtaker for den enkelte utvisning. Kommer spiller opplagt for tidlig inn (feil av lagleder), skal spilleren ut og sone resten av tiden. Lagleder må rapporteres til kampens myndighet.